PRVENSTVO GK ZAGREB 2020.

Prvenstvo Golf kluba Zagreb

subota 13.06.2020.
igralište Riverside Golf Zagreb

Dobru igru!!!

RaspisGKZagreb2020